Allmänna resevillkor

Allmänna resevillkor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 (reviderade den 20 maj 2021) och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören (STS Alpresor nedan kallad STS) har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.  AVTALET

1.1   Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2   Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Har huvudresenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiftens erläggande är anmälan likväl bindande för resenären. Erläggs ej betalning för resa enligt fakturan äger STS rätt att betrakta anmälningen som annulerad och avboka resan. STS ingår avtal med huvudresenären, d v s den som bokar ­resan för sig själv och ev medresenärer.

1.3   Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4    Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5   Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6   Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7   Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8   Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.8.1 Alla önskemål gällande resor skall vara skriftligt bekräftade av STS. Att STS tar emot önskemål innebär ej att STS garanterar att önskemålet kan tillgodoses.

1.9   Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.9.1 Missförstånd kan ske vid bokningen. Resenären skall därför skyndsamt kontrollera att all information i resehandlingarna är korrekt. Vid ändring av felstavat namn för charterflyg utgår en administrativ avgift om 250 kr. För reguljärflyg utgår avgift i enlighet med flygbolagets egna administrativa avgift. Avgiften kan variera mellan olika flygbolag.

1.10     Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 Om STS har skälig anledning att anta att deltagarantalet ­senast 20 dagar före avresa understiger vad som nedan anges för enskild avresa, har STS rätt att ställa in resan. Vid beslut om inställande ska resenären underrättas snarast möjligt ­efter beslutet. Underrättelsen ska vara resenären tillhanda ­senast 20 dagar före avresa (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall ­underrättas senast 7 dagar före avresan). Minimiantal deltagare på flyg- eller bussresan för rätt till inställande är 90% av chartrad flyg- eller buss-kapacitet för avgången enligt bokningstalet senast 20 dagar före avresa. Minimiantalet resenärer enligt ovan till enskilt resmål på flygdestinationen är 50 personer och för enskilt inkvarteringsalternativ 40 personer. Vid lägre bokningstal än ovan angivits för flygresan, kan om resan ändå genomförs, mellanlandning på annan avrese- och ankomstflygplats inplaneras i syfte att nå ett större deltagar­antal på resan. De i programmet presenterade utflykterna och arrangemangen på orten kan vid lågt deltagarantal eller otjänligt väder komma att inställas eller slås samman. Arrangemang, utflykter, aktiviteter etc sker som regel i ­samarbete med lokala företagare på orten. STS erbjuder sina resenärer möjligheten att boka nämnda prestationer – men ansvarar inte på något vis för prestationernas genomförande. Ev klagomål beträffande prestationen ska ske, med eller utan STS bistånd, direkt till den som tillhandahållit prestationen.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

 

2.  PRIS OCH BETALNING

2.1   Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2  Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1 Slutbetalningen skall ­normalt vara STS tillhanda senast fyrtio (40) dagar innan av­resa. I och med anmälningsavgiftens (se 2.3.1) erläggande godtar resenären samtliga de resevillkor som tillämpas för resan. Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiftens erläggande är anmälan likväl bindande för resenären. 

2.3  Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Anmälningsavgiften skall för ordinarie resor vara STS tillhanda senast 48 timmar efter bokning av resa. Anmälningsavgiften är minimum 2 000 kr per person. Vid bokning av resor där avresedatum sker inom 40 dagar från bokningsdatum (sista minuten) krävs omedelbar betalning av hela resans belopp (slutlikviden) för att avtalet skall vara giltigt. Vid bokning av reguljärflygbiljetter omfattas anmälningsavgiften i vissa fall av hela kostnaden för flygbiljetten och skall betalas direkt vid bokningstillfället.

2.4   Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5   Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. 

2.5.1 Om en eller flera personer avbeställer sin resa kommer tombädds- alt. enkelrumstillägg att faktureras övriga på bokningen eller i resesällskapet.

2.5.2 Vid inkvartering i flerbäddsrum förekommer bäddar av olika standard, 3:e och 4:e bädd håller ibland inte samma standard som ordinarie bädd. Ofta innebär 3:e och 4:e bädd en fällbar säng, sängplatser i bäddsoffa eller liknande. Har endast två resenärer bokat exempelvis ett dubbelrum med extrabädd har STS Alpresor rätt att placera resenärerna i ett dubbelrum för två personer (utan extrabädd). Gäller ej flerbäddsrum med ordinarie bäddar. 

2.5.3 Boende i ett studio-/lägenhetsalternativ innebär oftast att komplett hotellservice saknas. Sålunda ingår normalt sett inte t.ex. måltider, städning och byte av handdukar under veckan men detta kan i vissa fall köpas som ett tilläggsalternativ. 

2.5.4 Vid bokning av flera rum kan vi inte garantera att rummen/lägenheterna ligger intill varandra.

2.5.5 På de flesta skidorter finns numera en turistskatt som varje gäst måste betala för sin vistelse. Vänligen observera att denna alltid är inräknad i STS priser och skall inte betalas av den enskilde gästen på plats.

2.6   Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

 

3.  RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1   Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2   Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Sker avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären betala anmälningsavgiften som avbeställningsavgift.

3.2.2 Sker avbeställning 40-31 dagar före avresan skall resenären erlägga 40% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.2.3 Sker avbeställning 30-15 dagar före avresan skall resenären erlägga 60% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.2.4 Sker avbeställningen 14-0 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.2.5 Sker ingen avbeställning och/eller infinner sig ej resenären på avgiven tid och plats, eller kan denne ej deltaga eller fullfölja resan pga. Avsaknad av giltliga resedokument, giltligt pass osv äger STS rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris.

3.2.6 Avbeställning av resa skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbeställning skall ske skriftligen av huvudbokaren till info@alpresor.se och innehålla bokningsnummer för att anses giltig. Avbeställningen anses ha ägt rum då STS erhållit epost. Är avbeställningsskydd tecknat så rekommenderas det att ni anmäler det till ERV. 

3.2.7 Vid resa med reguljärflyg gäller särskilda regler vid avbeställning. Flygbiljett, skatter, och avgifter återbetalas i regel aldrig.

3.2.8 Kostnad för arrangemang (picknic, utflykter m.m.) på destination och övriga tillägg (skidhyra m.m) som betalats i förväg till STS har samma avbeställningsvillkor som själva resan.

3.2.9 STS skall återbetala det enligt avbokningsvillkoren stipulerade belopp som resenären har tillgodo senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning sker till huvudresenären.

3.2.10 I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd går enbart att lägga till vid bokningstillfället och tillhandahålls av Europeiska ERV. 

» Läs mer om avbeställningsskyddet

 

4.  RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1  Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2   Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 Avgiften vid överlåtelse är 500 kr/person samt eventuellt tillkommande kostnader från tredje part såsom reguljärflygbolag eller hotell som inte ingår i ordinarie program.

4.3   Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 

5.  ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1   Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

 

5.2   Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.2.7 STS har prisgaranti på alla resor. När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat. Det enda garantin inte omfattar är nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Denna garanti är ömsesidig. Skulle valutakursen eller bränslekostnaden ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.

 

5.3   Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

 

5.4  Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klar att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

 

6.  ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

 

6.1  Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.1 STS fritar sig ansvar för direkt eller indirekt skada som drabbar resenären vid försening av anslutningsresa som inte ingår i avtalet.

 

6.2  Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

 

7.  OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

 

7.1  Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2   Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3   Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4   Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

           Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5  Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6   Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

8.  REKLAMATION

8.1  Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Reklamation som ej lösts på resmålet skall skriftligen vara STS tillhanda senast en månad efter hemkomst.

8.2   Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

9.  RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1  Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2  Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3  Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3  Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

 

10.  ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

 

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.